Maria Materretraite

Fatima: het onbevlekte hart van Maria: “Mij geschiedde naar uw Woord.”

Toewijding aan God is de grondstroom van ons geloof. In onze toewijding aan God erkennen wij Hem als onze Schepper en Verlosser en worden wij van zijn kant door Hem geheiligd. Deze toewijding aan God vinden wij al in het Oude Testament in de ‘geloofsbelijdenis’ van de Joden welke zij op hun voorhoofd en handen droegen, het ‘Sjema Israël’: “Gij moet Jahwe uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten.” (Dt. 6.5) Jezus erkent het ‘Sjema Israël’ als het eerste en voornaamste gebod (Mc. 12, 29).
 
In de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria, wijden wij onszelf toe aan Maria, met alles wat we hebben en zijn, en vertrouwen wij ons toe aan haar moederlijke bescherming. In haar vertrouwen ons toe aan Jezus haar Zoon en uiteindelijk aan de Vader.
 
In deze retraite willen we binnendringen in de betekenis van deze toewijding waartoe Jezus ons oproept in het evangelie “Komt allen tot Mij (…) en gij zult rust vinden voor uw zielen.” (Mt. 11,28.29). Wij willen ons bewust worden welke betekenis Jezus aan ons zielenheil hecht (“Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch meer waard dan een zwerm mussen.” Mt 10.29) welke door Hem tot uitdrukking wordt gebracht in zijn lijden en sterven (“Nu is mijn ziel ontroerd” Joh 12, 27), maar ook in de lijdenswil van Maria (“… en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord," Lc. 2, 35).
 
Een retraite om, door het Woord van God, binnen te dringen in onze eigen ziel en die van Jezus en Maria. Zij toch willen ons binnenbrengen in het hart van de Vader.
 
 
Wanneer: vrijdag 9 november 16.30 uur t/m zondag 11 november 14.30 uur
Waar: Gastenhuis Zusters Birgitinessen te Weert
Kosten: 100 euro incl. beddengoed en handdoeken (prijs mag nooit belemmering zijn om deel te nemen)
Website: http://www.birgittinessen.nl/
 
Impressie:
• Retraites word begeleid door kapelaan Simons
• Verschillende inleidingen op het thema
• Gezamenlijk vieren van de H. Mis en het getijdengebed, waarbij we gedeeltelijk aansluiten bij de communiteitvieringen van de zusters
• Stilte (van vrijdagavond na avondeten tot zondagmiddag vóór middageten)
• Gelegenheid tot biechten of gesprek
• Website: https://mariamaterretraite.jouwweb.nl/
 
 
Aanmelden
Stuur e-mail met naam, adres, telefoonnummer, mailadres naar AANMELDEN of bel naar 077-4746084 of 077-4741548 
 
Na opgave ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging en ongeveer 2 tot 3 weken daarvoor ontvangt u alle benodigde praktische informatie. Wij willen bij deze brief ook een lijst met adressen en tel. nummers/mailadressen bijvoegen van de deelnemers, zodat er mogelijkheid is om samen te rijden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, wilt u dat dan s.v.p. bij aanmelding doorgeven. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt