Privacy

Verklaring Gegevensbescherming

Download verklaring gegevensbescherming 

De Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw persoonlijke levenssfeer te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mede:

- dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Verklaring;

- dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- dat wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten, donateurs en geïnteresseerden

Persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten, donateurs en geïnteresseerden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking en geldinzameling;

- Dankbetuigingen aan donateurs.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn mondelinge of schriftelijke aanmelding of toestemming, afgifte van contactgegevens en/of verzoek om contact.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam;

Adres;

Woonplaats;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Geslacht;

Geboortedatum;

Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende welke men gezien wordt als een geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden en vrijwilligers

Persoonsgegevens van bestuursleden der Stichting en overige vrijwilligers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;

- Organisatorische doeleinden;

- Het uitvoering geven aan gemaakte afspraken.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn de statuten der Stichting, bestuursbesluiten en/of gemaakte afspraken.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam;

Adres;

Woonplaats;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Geslacht;

Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het bestuurslidmaatschap of de aanstelling en daarna overeenkomstig de bepalingen van de Archiefregeling van het Bisdom Roermond.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Het informeren door middel van nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De aanmelding voor de Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam;

Adres;

Woonplaats;

E-mailadres;

Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende welke men aangemeld is.

 

Publicatie van beeldmateriaal

Beeldmateriaal van personenwordt door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Wij willen graag open en transparant zijn over onze activiteiten. Daarom plaatsen we ook foto’s op onze website, zodat iedereen een goed beeld kan krijgen van hetgeen wij allemaal doen. De publicatie van dit beeldmateriaal is dus bedoeld om aan een breed publiek verslag te doen van onze activiteiten. Wij gaan altijd zorgvuldig om met (publicatie van) beeldmateriaal.

Grondslag voor dit beeldmateriaal is:

- Expliciete toestemming van deelnemers aan onze activiteiten. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken. Het beeldmateriaal zal dan worden verwijderd van onze website.

Het beeldmateriaal wordt door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende welke het beeldmateriaal is geplaatst op onze website.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers­overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de Wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bij voorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Alle personen die namens de Stichting van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- Wij maken reservekopieën van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze bestuursleden en andere vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan alstublieft contact met ons op!

 

Contactgegevens

Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond

Kapellerlaan 130
6045 AJ  Roermond  

Stuur e-mail

     
     
     
     
     
Susteren-Echt