Uitnodiging Maria Materretraite 2018

In februari en maart 2018 wordt twee keer een Maria Materretraite aan geboden. Deze is bedoeld voor vrouwen met een Mariaal hart. Thema van de retraite luidt: ‘Fatima: het onbevlekte hart van Maria: “Mij geschiedde naar uw Woord”.’
 

Toewijding aan God is de grondstroom van ons geloof. In onze toewijding aan God erkennen wij Hem als onze Schepper en Verlosser en worden wij van zijn kant door Hem geheiligd. Deze toewijding aan God vinden wij al in het Oude Testament in de ‘geloofsbelijdenis’ van de Joden, die zij op hun voorhoofd en handen droegen, het ‘Sjema Israël’: “Gij moet Jahwe uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten.” (Dt. 6.5) Jezus erkent het ‘Sjema Israël’ als het eerste en voornaamste gebod (Mc. 12, 29).
In de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria, wijden wij onszelf toe aan Maria, met alles wat we hebben en zijn, en vertrouwen wij ons toe aan haar moederlijke bescherming. In haar vertrouwen ons toe aan Jezus haar Zoon en uiteindelijk aan de Vader.
 
Tijdens deze retraite willen we binnendringen in de betekenis van deze toewijding waartoe Jezus ons oproept in het evangelie “Komt allen tot Mij (…) en gij zult rust vinden voor uw zielen.” (Mt. 11,28.29). Wij willen ons bewust worden welke betekenis Jezus aan ons zielenheil hecht (“Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch meer waard dan een zwerm mussen.” Mt 10.29) welke door Hem tot uitdrukking wordt gebracht in zijn lijden en sterven (“Nu is mijn ziel ontroerd” Joh 12, 27), maar ook in de lijdenswil van Maria (“… en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord," Lc. 2, 35).
 
Een retraite om, door het Woord van God, binnen te dringen in onze eigen ziel en die van Jezus en Maria. Zij toch willen ons binnenbrengen in het hart van de Vader.
 
Wanneer: van vrijdag 16 februari 16.30 uur t/m zondag 18 februari 14.30 uur
Waar: Bezinningshuis Regina Carmeli (Kollenberg 2) in Sittard
Kosten: 90 euro excl.  / 100 incl. beddengoed en 2 handdoeken
Website: Regina Carmeli
 
of
Wanneer: Van: vrijdag 16 maart 16.30 uur t/m zondag 18 maart 14.30 uur
Waar: Gastenhuis Zusters Birgitinessen te Weert
Kosten: 100 euro incl. beddengoed en handdoeken
Website: Birgittinessen
 
 
Impressie:
- Beide retraites zijn in inhoud gelijk en worden begeleid door kapelaan Luc Simons
- Verschillende inleidingen op het thema
- Gezamenlijk vieren van de H. Mis en het getijdengebed, waarbij we gedeeltelijk aansluiten bij de communiteitvieringen van de zusters
- Stilte (van vrijdagavond na avondeten tot zondagmiddag vóór middageten)
- Gelegenheid tot biechten of gesprek
- Website: Mariamaterretraite
 
Opgeven:
Voor aanmelding mail uw NAAM, ADRES, TELEFOONNUMMER en MAILADRES naar: j.houwers3@kpnplanet.nl. Geef a.u.b. ook welke DATUM uw VOORKEUR heeft en of u WEL/GEEN BEZWAAR heeft tegen bijvoegen namenlijst (zie hieronder), of neem telefonisch contact op met: Karin Houwers 077-4746084/Marlies Jetten 077-4741548 
 
Na opgave ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging en rond 26 januari respectievelijk 23 februari ontvangt u alle benodigde praktische informatie. Wij willen bij deze brief ook een lijst met adressen en tel. nummers/mailadressen bijvoegen van de deelnemers, zodat er mogelijkheid is om samen te rijden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, wilt u dat dan s.v.p. bij aanmelding doorgeven. 
 
N.b.: De prijs mag geen belemmering zijn om deel te nemen (hierover even contact opnemen).

     
     
     
     
     
Susteren-Echt